Timoleons blogg

"Sverige protesterar mot Israels bordning"

Posted in antisemitism, antisionism, Försvar, Gaza, Hamas, Islamismen, Israel, judar, Palestina, Västbanken by timoleon on juni 30, 2015

Så lyder rubriken i DN idag på nätet. DN refererar till Utrikesdepartementet och skriver bland annat följande:

Sverige framförde på måndagseftermiddagen en protest till Israel efter den nattliga bordningen ”Marianne av Göteborg”. Av 18 personer ombord på Ship to Gazas fartyg är fem svenskar.

– Enligt den information som vi har fått har den israeliska marinens ingripande skett på internationellt vatten. Enligt lagen är det bara flaggstaten, i det här fallet Sverige, som får ingripa mot ett fartyg på internationella vatten. Sverige har framfört sin syn på händelsen till Israel, säger Veronica Nordlund på UD:s presstjänst.

Redan tidigare har Sverige tillsammans med EU gjort klart för Israel att blockaden mot Gaza snarast måste brytas.

– Situationen är oroväckande och Sverige anser att gränsövergångarna måste öppnas, säger Veronica Nordlund.

Den nuvarande svenska statsledningen är nästan bokstavligen ute och seglar i och med dessa uttalanden.

För det första tycks UD mena att det ”enligt lagen” bara är Sverige som i detta fall får ingripa på internationellt vatten. UD tycks inte känna till någonting alls om sjökrigets lagar, i synnerhet inte 1909 års sjökrigsdeklaration. Enligt denna får en krigförande stat införa en sjöblockad. Det har Israel gjort gentemot Gaza. Gaza styrs av Hamas vars syfte är att genom angreppskrig utplåna Israel. Hamas är dessutom en islamistisk organisation och islamister kan definitionsmässigt – enligt sina egna definitioner – aldrig ha fred med stater som inte själva är islamistiska. Israel anser för sin del med all rätt att Gaza är ett ”fientligt territorium”.

Det råder alltså krig mellan Gaza och Israel – samt med hela den palestinska entiteten. Om det inte hade gjort det hade man för övrigt inte behövt tala om behovet av ”fredsförhandlingar”.

Här är då ett utdrag ur sjökrigsdeklarationen:

Article 17: Neutral vessels may not be captured for breach of blockade except within the area of operations of the warships detailed to render the blockade effective.

Article 21: A vessel found guilty of breach of blockade is liable to condemnation.

Jag skulle kunna orda mera om detta – och om San Remo-manualen – men det är ju uppenbart att Gaza befinner sig i krig med Israel, att sjökrigsdeklarationen (alternativt San Remo-manualen) därför är gällande, att ”Marianne” försökte bryta blockaden och – att det inte står någonting om att ingripande mot blockadbrytare inte får ske på internationellt vatten. Tvärtom är innebörden den att Israel får ingripa varsomhelst där deras krigsfartyg avdelats för att hindra fartyg som har destination till hamnar som befinner sig under sjöblockad att nå fram dit.

Israel skulle alltså ha kunnat ingripa mot ”Marianne” redan i Östersjön om man så önskade! – Fast det hade så klart blivit lite opraktiskt. Men lagenligt!

UD yrar för sin del om någon annan ospecificerad lag, som antingen inte finns eller också inte är tillämplig. Så varför protestera mot Israels lagliga åtgärder?

Sedan menar UD att blockaden mot Gaza ”snarast måste brytas”. Precis som ”Marianne” försökte alltså? I strid mot sjökrigets lagar?

Nyligen erkände den nuvarande svenska statsledningen ”Palestina” som ”stat”. En ”stat” som befinner sig i krig med Israel och som önskar utplåna Israel. När Israel försvarar sig med en fullständigt legal sjöblockad protesterar dessutom den nuvarande svenska statsledningen mot detta och anser att blockaden måste brytas. Att Israel inte ska få försvara sig.

Att som stat erkänna en entitet som i strid mot FN-stadgan vill utplåna en annan stat är inte särskilt välbetänkt. Den nuvarande svenska statsledningen gjorde det ändå. När denna stat som ska utplånas dessutom är den judiska staten Israel, vars försvarsåtgärder den nuvarande svenska statsledningen dessutom protesterar mot, ja då framstår hela agerandet som ännu mindre välbetänkt. Då ligger misstanken nära till hands att den nuvarande svenska statsledningen är styrd av antisemitism och antisionism.

Det enda man i denna kontext därför kan vara överens med UD om är att ”situationen är oroväckande”. Men inte av de anledningar UD anför.

Här är ett tidigare inlägg med liknande slutsatser.

Tillägg 2015-07-01: Idag klagar ”DN-medarbetaren Kajsa Ekis Ekman” i samma tidning. Hon hade det dåliga omdömet att befinna sig ombord ”Marianne” när skeppet, och därmed även hon själv, uppbringades av IDF (Israels försvarsmakt). Hennes klagan lyder sålunda: ”Jag mår dåligt. Jag ruttnar i en fängelsehåla.”

Jag unnar envar av dem som i likhet med Kajsa Ekis Ekman går Israels fiender till mötes att må dåligt. Mycket dåligt. Så Kajsa: Ditt illamående är mycket välförtjänt! Må det vara länge. Inget gnäll nu! Du vet mycket väl vad du gav dig in på. Du förtjänar inget som helst medlidande!

Jag tror inte på att du ruttnar. Inte heller tror jag på att du sitter i en fängelsehåla. Du ljuger! För dessa dina lögner förtjänar du att må ännu sämre!

Men jag hoppas på ett snabbt tillfrisknande så snart du erkänner Israels rätt att försvara sig, inte minst genom sjöblockaden mot Gaza.

Uppdatering 2015-07-05: DN rapporterar att bl. a. Kajsa Ekis Ekman och hennes enligt egen utsago ruttnande lekamen ska transporteras till Sverige idag söndag. Ska bli intressant att få se foton på denna röta. Rötan i hennes antiemitiska själ, en röta som inte bara hon utan hela Ship to Gaza-anhanget drabbats av, är antagligen svårare att fästa på bild. Men att den finns där, det är uppenbart.

Och Kajsa, jag har ännu inte hört att du erkänt Israels rätt att försvara sig. Hoppas alltså att du fortfarande mår dåligt, ja ännu sämre än sist! Själsröta är inte att leka med.

Uppdatering 2015-07-06: Här är ett inslag från dagens TV4 – som kan ses i 30 dagar. Kajsa ser inte särskilt rutten ut kroppsligen faktiskt. Hur rutten själen är kan man dock inte se. Men rötan är antagligen obotlig. ”Israel har fått en fiende för livet i mig” säger hon nämligen! Sådan är antisemitismen. Den som bland annat i likhet med denna ruttnande Kajsa opponerar mot att Israel försvarar sig. Och varför får hon stå oemotsagd? Är TV4 också en antisemitisk entitet?

Annonser

Antisemitiska Ship to Gaza utmanar igen!

På Ship to Gazas hemsida kan du följa deras nuvarande färd in i fördärvet. Läs även här.

Inte oväntat får deras fördärvliga resa stöd av till synes i lika mån antisemitiska Åsa Linderborg i Aftonbladet (foto t. h.).

Båda drivs till synes av vanföreställningar. Till exempel den att Israels sjöblockad mot Gaza är olaglig. Det är den inte. Läs t. ex. här.

Dessutom menar man att Israel hindrar införsel av förnödenheter till Gaza. Det gör Israel inte. Följande bild från Cogat återger aktuella siffror – från den 14 juni i år – på införsel av förnödenheter till Gaza från Israel:

Införsel till Gaza från Israel 150614
Källa: Cogat.

Inte så illa jobbat av Cogat! Bara på några få dagar. Men snedseglarna seglar oförtrutet vidare.

Varför dådå?

Linderborg skriver bland annat följande:

Syftet med flottiljen är att bryta blockaden som förhindrar gazaborna att importera och exportera, eller att ens ta emot gåvor från vatten eller luften. Gazaremsan är en humanitär katastrof; arbetslösheten är 43 procent, halva befolkningen är under 18 år, barnen lider av undernäring, avloppen funkar inte, elförsörjningen är sporadisk, vattenreningsverket är bombat. Marianne [Ship to Gaza-skeppet] kommer med medicin, medicinsk utrustning, solcellspaneler och skolmaterial – sånt som Israel förvägrar palestinierna. Det är den lasten som får apartheidledaren Netanyahu att stämpla Ship to Gaza som en ”terrorflottilja”.

Bortsett från det närmast vansinniga i att kalla Benjamin Netanyahu för en apartheidledare, menar Linderborg alltså att Israel förvägrar palestinierna medicin och medicinsk utrustning. Fel! Som du ser i bilden ovan har på senare tid 225 gränsövergångar ”crossings” innehållit humanitärt bistånd ”humanitarian aid”.

Sjöblockaden avser att förhindra att det förs in vapen till Gaza som kan användas i Hamas’ angrepps- och utplåningskrig mot Israel, och inget annat. I den mån Ship to Gaza avser föra in det Linderborg skriver till Gaza kan detta enkelt ske via hamn i Israel och genom Cogats förmedling.

Men eftersom Ship to Gaza inte gör det, förstår man genast att syftet inte alls är humanitärt; syftet är att konfrontera Israel.

Och att konfrontera Israel, ett land som alltså på ovan beskrivet sätt dagligen hjälper sina dödsfiender i Gaza med tonvis av förnödenheter, kan inte beskrivas som annat än antisemitism.

Hamas styr i Gaza. Hamas är uttalade antisemiter och islamonazister. En organisation vars enda syfte är att genom anfallskrig utplåna Israel. Så sent som idag avsköts en raket från Gaza mot Israel! Lyckligtvis ett misslyckat anfall, och kanske var inte Hamas de närmast ansvariga, utan en annan islamonazistisk terrororganisation. Men Hamas styr i Gaza och har därmed ansvar för vad som pågår.

Nå! Enligt en opinionsundersökning i ”Palestina” år 2011 (dvs. inte bara Gaza utan även i Judéen och Samarien), ville 73 procent av de tillfrågade att judarna skulle dödas! Procentetalet enbart i Gaza är sannolikt ännu högre. Varför förtjänar dessa antisemiter hjälp? De vill ju döda andra människor!

Man kan förstå att Israel är pressat av ”världssamfundet” att hjälpa sina dödsfiender. Ett världssamfund som tyvärr till stor del består av antisemiter. Ett exempel på detta är att UNHRC, ett FN-organ som syftar till att främja mänskliga rättigheter, har fördömt Israel fler gånger än alla andra stater i världen tillsammans! Läs här!

Men att i detta för Israel synnerligen utsatta läge ytterligare bistå antisemiterna, som Ship to Gaza och Åsa Linderborg gör, medför enbart att antisemiterna i Hamas och bland befolkningen i ”Palestina” får ytterligare vind i seglen.

Ship to Gaza och Åsa Linderborg underblåser alltså i själva verket antisemitismen i världen. När den egentligen måste motverkas, nu kanske mer än någonsin sedan det andra världskriget!

De har för länge sedan lidit ett intellektuellt, moraliskt och humanitärt skeppsbrott. Men deras resa in i det antisemitiska fördärvet pågår alltjämt.

Någonstans – men aldrig i Gaza! – lär de väl dock till slut komma i hamn. Precis som detta kreatur:

Åsnan på Ship to Gaza

Uppdatering 2015-06-29: Israeliska flottan har nu förtjänstfullt ingripit mot dessa antisemiter. Här är ett uttalande från premiärminister Benjamin Netanyahu. Bland annat kan man läsa följande:

There is no siege on Gaza. Israel assists in transferring goods and humanitarian equipment to Gaza – approximately 800 trucks a day that have recently brought into Gaza more than 1.6 million tons of goods. Moreover, Israel assists in hundreds of humanitarian projects, through international organizations, including the building of clinics and hospitals.

Här är en länk till mycken fakta om hur Israel hjälper ”palestinierna”.

The Times of Israel har mera detaljer, och i Aftonbladet kan vi läsa att Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt påstår att det är så här som ”en arrogant ockupationsmakt” beter sig. Sjöstedt sällar sig inte minst i och med detta uttalande till antisemiternas skara.

Vidare vet vi att socialdemokraten Ulf Bjereld var ombord under en liten del av resan. Bjereld är ”Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet” samt ”styrelseledamot av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet”, som Ship to Gaza uttrycker det. Nja, han är faktiskt tom. ordförande i denna ”entitet”. Dessutom är han, precis som ”entiteten” i sig, utan minsta tvekan antisemit(isk). Här finner du nämligen ett uttalande från denna ”entitet” i anledning av Israels framgångsrika ingripande mot antisemiterna i Ship to Gaza: ”Sverige måste fördöma Israels aktion mot Ship to Gaza”. Den som anser att Israel inte har rätt att försvara sig, vilket detta uttalande innebär, är antisemit, är antisionist.

Vad Sveriges regering bör göra är snarare att fördöma Ulf Bjerelds uttalande, att fördöma Ship to Gaza, att stå upp för Israels rätt att försvara sig, såväl på internationellt vatten som överallt annorstädes. Att försvara sig mot dem som i likhet med Bjereld, Linderborg och alla Ship to Gaza-skeppsråttorna, av allt att döma önskar att Israel ska förgöras.

För dessa människor kan inte gärna längre ursäktas med att de ingenting visste. Hela Internet flödar sedan lång tid tillbaka av bevis. Hamas stadga är klar och tydlig och ett bevis så gott som något: Israel ska utplånas, tillsammans med judarna. En överväldigande majoritet av ”palestinier” anser att judarna ska dödas. Osv. Dessa människor borde alltså veta bättre vid det här laget. Men ändå tar de parti för antisemiterna!

Att ställa sig på Israels sida mot allt detta elände är inte svårt. Försvaret av Israel innebär nämligen också ett försvar av Sverige. De som vill förgöra Israel avser också att förgöra västerlandet och hela den judisk-kristna västerländska liberala och demokratiska civilisationen, inklusive Sverige. De kallas islamister. De verkar inte endast genom Ship to Gaza och Hamas, och dem som i likhet med Ship to Gaza, Bjereld och Linderborg ställer sig på deras sida. De verkar också genom IS i Syrien, genom Hisbollah i Libanon, genom den iranska statsmakten, bara för att ta några ytterligare exempel.

Och detta oavsett om de är shiiter eller sunniter: De bland dem som är islamister avser uppenbart att utplåna Israel och västerlandet.

Det är i denna kontext således uppenbart islamisterna som bör förgöras. Inte Israel. Inte Sverige. Inte västerlandet.

Om vi nu tvunget måste förgöra någon eller något. Men så länge islamisterna framhärdar i sitt utplånings- och anfallskrig mot oss och Israel, så finns det väl inte mycket annat att göra? Antingen dör du och jag och judarna eller också islamisterna.

Inget svårt val eller hur!

Glad Midsommar – med mera!

Posted in Allmänt, Demokrati by timoleon on juni 19, 2015

Finnskogen
En liten halvdan men dock blågul bild ovan och med mitt svinhus i bakgrunden får representera årets midsommar. Inte lysande, men det är ju ändå midsommar just idag den 19 juni. Så jag hoppas ändå att ni tycker att det är OK 🙂

En annan bild nedan visar hur Sverigedemokraterna snart lär bli Sveriges största riksdagsparti:

Sentio juni 2015

Det är Sentio som har gjort denna mätning. Två andra mätningar visar på samma trend: Sverigedemokraterna ökar starkt och länge! Så här ser det ut:

Novus: 18,0 % + 1,2 sedan maj.
YouGov: 20,1 % + 0,4 sedan maj.
Sentio: 22,1 % + 2,7 sedan maj.

Majoriteten av partierna i Sveriges riksdag, den så kallade sjuklövern, har dock ”valt” att närmast till varje pris bekämpa och undertrycka den viljeyttring som så många svenskar röstat på och som i dessa opinionsundersökningar uppnått maximalt drygt 22 procent av röstetalet.

Detta i stället för att driva sin egen politik.

Inte minst visade det sig i Riksdagen nyligen, när bara två riksdagsmän vågade rösta mot den nuvarande regeringens budget. Övriga riksdagsledamöter lade ned sina röster, i den mån de inte tom. röstade för den.

Heder åt dessa två! Deras namn är Finn Bengtsson och Anders Hansson. Och här kan man då läsa om just denna omröstning.

Vi bör då ha klart för oss att ”alliansen” haft alla möjligheter att tillsammans med SD forma en majoritet i Sveriges riksdag efter förra årets val. Precis så som ”alliansen” gjorde redan efter valet år 2010!

Man frågar sig ju då varför det som var möjligt år 2010 inte var möjligt efter valet år 2014!?

I stället valde ”alliansen” att ingå den så kallade ”Decemberöverenskommelsen”, och har i dess anda nyligen lagt sig platt inför en socialistisk budget.

”Alliansen” anser alltså att det numera är mera OK att låta socialisterna styra Sverige, än att, som de gjorde under tidigare mandatperiod, själva styra Sverige. Visserligen med stöd av SD.

Men om det funkade då: varför icke nu?

Inlägget har redigerats 2015-06-20.

Länk: Samtiden, DN.

Några synpunkter om Ramadan – den muslimska fastemånaden

Posted in islam by timoleon on juni 15, 2015

Jag kom att tänka på en sak apropå den instundande muslimska månaden Ramadan, under vilken alla muslimer förutsätts fasta. Så länge solen är uppe alltså (jfr Kons sura, ayah 183ff i Koranen).

Det uppstår dock ett problem, bland annat i norra Sverige där solen under sommaren alltid är uppe under en längre tid. SR rapporterar här. Man får bara äta när solen har gått ned, men där uppe går den aldrig ned!

Jobbigt att fasta så länge eller hur!

Frågan uppstår i all ödmjukhet: Hur kan den förment allsmäktige, allvetande och allvise guden Allah ha ställt till det på detta viset för muslimer som vistas på dessa nordliga breddgrader?

Jag har två försök till svar.

Det första lyder så: ”Allah” är ett påfund av människor i de trakter där solen definitivt går ned, varje kväll ca kl 18. Långt från Sverige och nordanlanden är det! Dessa människor kunde ju inte veta läget i nordanlanden, eller hur.

Om Allah vore allsmäktig, allvetande och vis, och inte ett påfund i de trakter där solen alltid går ned, borde han veta att det finns trakter på jorden där solen tidvis aldrig går ned, inte ens kl 18. Solen har dock sin gång. Men Allah visste det inte!?

Alltså är han inte allsmäktig, allvetande och vis; alltså ingen gud.

Det andra svaret lyder som följer: ”Allah” vill inte att muslimer ska vistas på de breddgrader där solen tidvis aldrig går ned! De ska hålla sig till de trakter där solen alltid går ned.

Detta stämmer dock inte in på de hadither mm. som säger att islam ska utbredas överallt, rimligen då även på de breddgrader där solen tidvis aldrig går ned – och där man alltså inte kan hålla en av ”Allah” föreskriven fastemånad.

Men islam kan väl enligt detta sätt att resonera aldrig existera där man inte kan ha denna fastemånad ”Ramadan”? Och det kan man ju inte ha i norra Sverige där solen ju tidvis aldrig går ned.

Det andra svaret framstår alltså som ganska orimligt.

Jag överlåter till dig, käre/a läsare att avgöra vilket av dessa svar som är mest sannolikt. För egen del lutar jag åt det första.

Med innebörd att Allah är ett påfund av människor, och inte alls är någon gudom. För om Allah vore en allvetande gud borde han ha känt till att det finns midnattssol.

Men det gjorde han alltså inte!

Något motsvarande kan läsas här.

Inlägget har uppdaterats 2015-06-16.

Tillägg 2015-06-16: Kom idag att tänka på ett tredje alternativ: Om Allah vore allsmäktig kunde han säkerligen ha ändrat – eller varför inte från början inrättat – planeternas gång på så sätt att ”Tellus” aldrig borde ha utsatts för midnattssol. Men det gjorde han alltså inte …

Tagged with: , , , ,

Utplåningen av Israel – Fakta eller fiktion?

Posted in Allmänt, antisionism, Demokrati, Försvar, Gaza, Hamas by timoleon on juni 6, 2015

Här kommer en film på detta tema.

Rätt eller fel; fakta eller fiktion; avgör själv!

Tack till Jacob Perkins med kollegor för filmen samt för att de lät mig komma till tals i den. Jag sade mycket mer i intervjun, men man måste ju förstå att även andra uppfattningar ska få komma till tals i en film som denna, hur märkliga de än kan te sig!

Slå gärna på undertextfunktionen om du har svårt att höra vad som sägs.

Inlägget redigerat 2015-06-07 och -08.

Red alert: Israel återigen under attack!

Posted in antisemitism, Demokrati, Försvar, Gaza, islamonazism, Israel, Palestina, terror by timoleon on maj 26, 2015

Idag på kvällen den 26 maj har Israel på nytt attackerats från Gaza. Det kan du läsa om på Arutz7.

Gaza är en del av det område som Sveriges nuvarande antisemitiska regering erkänt som ”stat”. Genom att angripa Israel från sitt territorium befinner sig denna ”stat” som kallar sig ”Palestina” rimligen i krig med Israel.

Samtidigt försöker den antisemitiska organisationen ”Ship to Gaza” skicka just ett skepp till Gaza för att bryta den enligt internationell rätt helt legala israeliska sjöblockaden just mot Gaza, ett territorium som inte minst genom kvällens händelser visat sig vara just det som Israel kallar Gaza, nämligen ett fientligt territorium.

Sjöblockaden syftar till att förhindra vapeninförsel till detta fientliga territorium. Ett territorium som Sveriges nuvarande regering dessutom förklarat utgöra en ”stat”. En stat som alltså ligger i krig mot Israel.

Detta bekymrar tydligen inte ”Ship to Gaza” ett dyft. Sjöblockaden ska ovillkorligen brytas. ”Palestina” ska ovillkorligen beredas möjlighet att sjövägen införa ytterligare vapen syftande till att genom angreppskrig utplåna Israel. Just för ögonblicket är ett fartyg på väg från Sverige i vad som framstår som just detta syfte!

Något om ”Ship to Gaza”s aktiviteter framgår i en artikel i SvD från den 15 maj. Vi ser att såväl en socialdemokrat, Ulf Bjereld, som en vänsterpartist, Daniel Sejstracic – m. fl.! – är ”några av dem som står på passagerarlistan”.

Alltså tycks tydligen såväl socialdemokraterna som vänsterpartiet stå bakom det pågående anfalls- och utplåningskriget mot Israel.

Om inte borde de utesluta både Bjereld och Sejstracic som medlemmar i sina respektive partier.

Fast hur stor är den sannolikheten? Nära noll skulle jag säga.

Men anfalls- och utplåningskriget det fortsätter. Dagens angrepp bär tydlig syn för sägen.

Och Sveriges nuvarande regering – som i allt för hög grad består av just socialdemokrater – ja, den lär väl tiga. Precis som svensk gammelmedia: Denna attack mot Israel lär knappast ingen svensk få reda på som läser där.

Så läs då här istället!

Inlägget har redigerats.

Tillägg 2015-05-27: Paul Widén redogör för de närmare omständigheterna. Faktiskt nämndes saken också i radionyheterna i morse, samt även i SvD. Fast det är närmast omöjligt att hitta länkar till SvD för närvarande…

Notiser om Papphammar, Iran, Israel och Nepal

Posted in antisemitism, antisionism, Demokrati, Försvar, Frihet, Islamismen, islamonazism, Israel, judar, terror by timoleon on maj 8, 2015

Jag beklagar att jag inte hört av mig på länge. ”Mellankommande omständigheter” som det heter…

Nu är det emellertid dags igen! Härnedan är några korta notiser om sådant som jag kunde ha utvecklat mer och bättre – och tidigare! – om inte dessa ”omständigheter” hade kommit emellan.

Papphammar, aka. Gösta Ekman m. fl. (foto t.h.) har i alla fall under tiden inbillat sig följande: ”Våld löser aldrig några problem”. Detta enligt ett inlägg i DN den 19 april 2015, undertecknat av honom, men även av en myckenhet sannolika och säkra vänstersocialister, se listan nedan.

Den egentlige författaren verkar vara Göran Greider, en man vars texter och tal för det mesta tyckts mig vara alldeles vilsegångna. Så även i detta fall.

Man anser att Sverige inte bör samarbeta med NATO, för, som sagt ”Våld löser aldrig några problem” och dessutom menar man att ”[k]rig raserar allt”.

Man anser antagligen alltså rimligen att Västerlandets tidigare försvarskrig mot nazismen under det andra världskriget, mot kommunismen under det ”kalla kriget” och det nuvarande försvarskriget mot islamismen ”raserar allt” och inte löste några problem. Men vad har raserats genom Västerlandets seger i krigen mot nazismen och kommunismen? Problemen med nazismens och kommunismens strävan att utplåna Västerlandet löstes i alla fall genom detta våld.

Islamismens nuvarande strävan att med våld utplåna Västerlandet behöver kanske också avvärjas med våld. Precis som Rysslands nuvarande imperialistiska ambitioner.

Hur kan någon som står upp för Västerlandets rätt att existera och försvara sig opponera mot det?

Papphammar m. fl. opponerar sig dock. Därmed tycks de alltså inte anse/inse att Västerlandet borde eller ens har rätt att försvara sig.

Vilka stollar!

Och här är då stoll-listan (hämtad från DN-länken ovan):

Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare för Unga klara
Henrik Blind, renägare Tuorpon sameby
Jason Diakité, artist
Gösta Ekman, skådespelare
Marie Louise Ekman, konstnär och tidigare Dramatenchef
Lena Endre, skådespelare
Ronny Eriksson, komiker och sångare
Robert Fux, skådespelare
Etienne Glaser, skådespelare
Anita Goldman, författare och journalist
Göran Greider, författare, poet, chefredaktör Dala-demokraten
K G Hammar, präst och tidigare ärkebiskop
Jacob Hirdwall, dramatiker och regissör
Silvana Imam, konstnär
Ulrika Knutson, journalist och författare
Rolf Lassgård, skådespelare
Annika Lillemets, riksdagsledamot Miljöpartiet
Louise Lindfors, ordförande för Fredrika Bremer-förbundet
Behrang Miri, artist, programledare och föreläsare
Maxida Märak, artist och musikproducent
Anna Odell, konstnär
Stina Oscarson, regissör och fri skribent
Suzanne Osten, regissör och grundare av Unga Klara
Gunilla Palmstierna-Weiss, scenograf och professor
Elisabeth Rynell, författare
Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ
Agneta Stark, ekonom och samhällsdebattör
Daniel Suhonen, författare och chef för tanke­smedjan Katalys
Anders Sunna, konstnär
Maria Sveland, journalist och författare
Lena Willemark, sångerska, riksspelman och kompositör

Död åt Israel och USA! Arméns dag i Iran kantades av dessa slagord. Se foto t.v. från denna tilldragelse. Texten lyder just ”Död åt Israel”. Detta kan du läsa mer om i The Times of Israel den 18 april.

Denna regim avser alltså USA:s president Obama att ingå kärnvapenavtal med! Men, Obama! Sin dödsfiende ingår man inga avtal med. Sin dödsfiende eliminerar man. Annars dör man …

Krigsbrott under Gazakonflikten Om detta rapporterar Amnesty. Märkvärdigt nog anser Amnesty att även ”Palestinska väpnade grupper begick krigsförbrytelser under konflikten i Gaza” förra året. Oväntat men mycket välkommet. Tack Amnesty!

No jews – no news Nasrin Sjögren skriver på Samtiden om det märkliga (eller kanske inte…) i att all världens elände uppmärksammas mer om det är Israel eller ”judarna” som kan framställas som ansvariga.

Israel har skickat hjälp till jordbävningsoffren i Nepal. Det framställs som att denna israeliska humanitära insats bara skett för att avleda uppmärksamheten från Israels behandling av ”palestinierna”. Bilden nedan visar på hur Israel/judarna antagligen skulle ha anklagats även om de inte skickat hjälp.

”Hur man vänder sig har man röven bak”, skulle väl vi enkla människor alltså antagligen ha sagt ute på skogen här hemma i Värmland. Och nog ligger det väl något i det:

Israel Nepal

”Friheten har alltid talat med hebreisk accent” För oss som vägleds av liberalismens budskap om största möjliga frihet för alla människor, så långt denna frihet inte begränsar andra människors motsvarande frihet, ges ytterligare inspiration av ”det universella budskapet om den judiska påsken”. European Coalition for Israel rapporterar från New York i mars i år. I FN firades pesach, ”passover” till minnet av frigörelsen från den egyptiska fångenskapen, ”frihet från slaveri”.

Så är det. Frigörelsen, friheten från vilken fångenskap som helst, vare den egyptisk eller babylonisk, från den nazistiska utrotningen, från kommunismens folkmord och till islamisternas nu pågående folkmord i Syrien och Irak, allt riktat mot dem som inte underkastar sig, den pågår alltjämt!

För det finns, har funnits och kommer alltid att finnas människor som inte unnar oss vår frihet, utan vill tvinga oss till underkastelse. Kampen för vår frihet är alltså evig!

Yom HaShoah – Förintelsens minnesdag börjar idag!

Posted in antisemitism, antisionism, Israel, judar by timoleon on april 15, 2015

Närmare bestämt kl 1830 den 15 april 2015.

Judarna är enligt min mening det folk som mest av alla folk fått lida, och fortfarande måste lida, för det att de i all ödmjukhet i alla tider stått upp för Västerlandets grundläggande värden, detta tom. innan Västerlandet fanns! Inte minst är det friheten som de fått lida för att (åter)vinna.

”Friheten har alltid talat med hebreisk accent” heter det här, apropå Pesach, en högtid som judarna nyligen firat till åminnelse av just frigörelsen från sin egyptiska fångenskap.

Judarnas lidande och död under den nazistiska förintelsen kunde de tyvärr inte frigöra sig från. Hitler och nazismen var värre än såväl Egyptens faraoner som Babyloniens härskare. Judarna skulle inte enbart tas till fånga: De skulle ovillkorligen dö!

Det finns fortfarande rörelser som hävdar detta: Judarna ska ovillkorligen dö! Hamas i Gaza är en sådan islamonazistisk rörelse t.ex. En rörelse som Sveriges nuvarande regering stöder ekonomiskt dessutom!

Men vi som, till skillnad från t. ex. Sveriges nuvarande regering och Hamas, står upp för Västerlandets försvar, vi står också upp för att försvara judarna, deras rätt att leva som folk, deras rätt till sin judiska stat Israel, deras frihet!

Vi förenas därför denna dag i att minnas och hylla alla de oskyldiga judar som mördats i alla tider, enbart för att de varit judar. Från biblisk tid till Dan Uzan i Köpenhamn i februari i år.

Er död ska inte ha varit förgäves!

– Fast om man följer DryBones måste man tyvärr med visst fog befara att det i vissa europeiska kretsar – såsom möjligen Sveriges nuvarande regering – inte alls är fråga om att minnas, utan om att glömma:

"Ära, skyldighet, vilja" – inget för Sveriges nutida regeringar tydligen

Posted in antisemitism, antisionism, Demokrati, Försvar, Frihet, islamonazism, Israel, judar, rättssäkerhet by timoleon on april 12, 2015

”Ära, skyldighet, vilja”, ja det var den svenske generalen Georg Carl von Döbelns valspråk. (Bild t.h.) Ett gott valspråk i många sammanhang. Men kanske inte för Sveriges nutida regeringar?

Med anledning av diverse händelser i de svenska regeringskretsarna, såsom en Decemberöverenkommelse, ett erkännande av den islamonazistiska och antisemitiska entiteten ”Palestina” som ”stat”, förutvarande statsminister Reinfeldts (foto t.v.) uttalande att det svenska försvaret är ett ”särintresse” mm. mm. tänkte jag nämligen här och nu något lite studera om svensk regeringspolitik egentligen kan anses vara styrd av en strävan till just ära, till att just fullfölja vad som borde vara en regerings skyldighet, samt inte minst om där förekommer en vilja att fullgöra sin skyldighet, något som, om man lyckas därmed, bland annat kan leda just till ära. Mycket tyder tyvärr på att, nej, ära, skyldighet och vilja, det är inga begrepp som Sveriges nuvarande och föregående regering kan sägas ha någon som helst uppfattning om vad de innebär, kräver och medför.

Löftena kunna ej svika skaldade Lewi Pethrus en gång. Men jodå. Den nuvarande socialistiska regeringens vallöften tycks de kunna svika ett efter ett. SvD räknar upp dem under rubrikerna Järnvägen, Skolan, Rot-avdraget, Överskottsmålet, Förbifarten, Friskolor och Kärnkraften.

Jag är långt ifrån för att alla dessa löften uppfylls. Jag påstår bara, i likhet med SvD, (läs även här vad Per Gudmundson skriver) att Löfven-regeringen är i färd med att bryta dem. Hur ärofullt är det? Föga, är mitt svar. Vilken skyldighet har en regering att uppfylla sina löften? Stor, är mitt svar. Men någon vilja att uppfylla sin skyldighet för att därmed erövra ära, ja den är uppenbarligen alldeles frånvarande hos Sveriges nuvarande regering. Skamligt, kallar jag det. Sveriges nuvarande regering borde därmed kunna betecknas som ärelös. Eller?

Försvaret är ett särintresse tyckte förutvarande statsministern Reinfeldt för en tid sedan. Ett särintresse för vem frågar man sig då. För dem som önskar försvara Sverige kanske? Men Reinfeldt tycks inte dela detta ”särintresse”, tycks inte anse att Sverige behöver försvaras.

När Sveriges statsminister uttrycker sig på detta sätt tar han således starkt avstånd från Sveriges försvar och anser att Sverige inte ska försvaras. Så måste man rimligen tolka honom. Hur ärofullt är det? Hur svarar det upp mot vad som rimligen borde vara varje svensk statsministers skyldighet, nämligen att vilja försvara Sverige. Reinfeldt framstår genom detta sitt uttalande som såväl ärelös som viljelös. Framförallt förstår han inte vad som är hans främsta skyldighet som svensk statsminister.

Decemberöverenskommelsen framstår också som särdeles ärelös och viljelös samt i avsaknad av förståelse för vad som är varje icke-socialistisk regerings skyldighet, nämligen att närmast till varje pris förhindra att en socialistisk regering får tillfälle att etablera sig i Konungariket Sverige.

Visserligen förlorade alliansen i 2014 års val några procent till socialisterna, men alliansen hade lätt kunnat fortsätta att regera, för att därmed undvika allt det elände som den nuvarande socialistiska regeringen öser över oss. Ett erkännande av ”Palestina” för att ta det mest ärelösa eländet. Minskning av ROT-avdraget för att ta det kanske minst ärelösa eländet men som kanske ändå är det svek som mest uppenbart pekar på den nuvarande regeringens skyldighet att uppfylla sina vallöften! – Och på dess uppenbara ovilja att göra det. Elände, alltså!

I stället för att fortsätta regera, valde alliansen att i sin ärelöshet svika majoriteten av Sveriges röstande befolkning, och kapitulera inför socialisterna. De svek sin ära och sin skyldighet. De saknade tillräcklig vilja att stå upp för sina ideal!

Detta enbart för att hålla riksdagens tredje störta parti, ett på det hela taget icke-socialistiskt parti, nämligen Sverigedemokraterna, borta från inflytande. Märk väl dessutom att Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som klart och tydligt sagt nej till fortsatt svenskt ekonomiskt bistånd till antisemiterna i ”Palestina”.

Alliansens svek är ett svek inte bara mot dem som röstade på allianspartierna – jag gjorde det inte! – utan mot hela Sveriges folk – och mot Israel. Alliansen svek sin skyldighet mot Sveriges folk. De ville inte stå upp mot socialismen och antisemitismen, utan kapitulerade just inför dessa krafter.

De svek därmed demokratins grundläggande principer!

Därmed framstår hela alliansen som just ärelös.

Tove Lifvendahl lyckas att i SvD, under den mycket träffande rubriken ”Låt DÖ dö” undvika att en enda gång nämna just Sverigedemokraterna. Hennes analys är annars mycket bra, bortsett från att hon borde sett det som sin skyldighet att vilja poängtera just detta: Alliansens abdikation från regeringsmakten beror endast och allenast på att de inte ville söka stöd hos Sverigedemokraterna. Därmed svek de sin första och främsta skyldighet, nämligen att till nästan varje pris förhindra att socialisterna kan gripa regeringsmakten, och inte minst fördärva Sveriges ekonomi, något som de just nu är i full färd med att göra.

Att erkänna ”Palestina” som ”stat” är en genuint antisemitisk handling. Denna ärelösa handling hade antagligen en fortsatt allians-regering inte nedlåtit sig till. Men Löfven-antisemiterna är uppenbarligen även i detta avseende tillräckligt ärelösa. Se bara här när vår nuvarande statsminister i sin ärelöshet träffar den kanske mest framträdande nutida företrädaren för antisemitismen i världen, nämligen Mahmoud Abbas:

Länkar: Maria Ludvigsson i SvD, Sanna Rayman i SvD.

Inlägget har redigerats 2015-04-14.

google_ad_client = ”ca-pub-5162672001424828”;
google_ad_slot = ”0495075976”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;

Ett kärnvapenavtal med Iran nu leder bara till att Iran får ytterligare tid att bygga upp sin förmåga att utplåna Israel

Posted in antisemitism, antisionism, Demokrati, Försvar, Frihet, Islamismen, islamonazism, Israel, kärnvapen by timoleon on april 1, 2015


Källa.

Yehaa! Eller som islamonazisterna i Iran med omnejd brukar säga: Jihad!

Såvitt man kan finna önskar just islamonazisterna i Iran ”Död åt USA”. Detta framgår inte minst av skriften på väggen på en byggnad vid gatan Karim Khan e-Zand i Teheran som jag fångade under en min tjänstgöring i Iran år 1997. På engelska står det ”Down with the USA” men på persiska ”Marg bar Amrika” vilket betyder just ”död åt USA”:

Vare sig USAs nuvarande president Obama eller utrikesminister Kerry tar dock vad man vet intryck av detta. Fast att de skulle gå så långt som Obama gör i denna karikatyr är kanske en aning osannolikt – men vem vet!:

Nu kanske inte den iranska bomben i första hand riktas mot USA, utan snarare mot Israel.

Enligt islamistisk tro är varje avtal med en otrogen som mest att anse som det islamisterna kallar en ”hudna”, dvs. en vapenvila som uteslutande syftar till att vinna tid för att samla kraft för förnyade angrepp mot dem som ännu ej underkastat sig den islamiska lagen ”sharia”. Dessa tillhör dar al-harb, ”krigets hus”. Såväl USA som Israel (men även Sverige) tillhör enligt den iranska statsledningen otvivelaktigt detta ”krigets hus”. Dessa stater och folk ska därför bekrigas antingen till dess de underkastat sig sharia eller, om de vägrar, dödats och utplånats.

Irans chef för ”Basij” (en del av det iranska revolutionsgardet) säger följaktligen att förintelsen av Israel inte är föremål för diskussion (Israel’s destruction is non-negotiable).

När nu Obama och Kerry mfl. godtrogna och i islamismens ögon ”nyttiga idioter” ändå sätter sig att diskutera en ”hudna” med dessa västerlandets och Israels dödgrävare, kommer det inte alls att leda till att den iranska regimen avstår från att utveckla kärnvapen eller att från att försöka utplåna bl. a. Israel. Tvärtom leder det till att den iranska regimen vinner ytterligare tid att utveckla inte minst sin kärnvapenförmåga att utplåna Israel.

Vad som borde göras är inte att ingå vapenvila med en sådan regim. Den iranska regimen har själva utropat kriget mot ”krigets hus”. Den bedriver ett anfallskrig mot Israel och Västerlandet. Den iranska regimen måste istället besegras på slagfältet, gärna genom ett snabbt angrepp genast mot dess kärnvapeninstallationer. Så att dessa kan slås ut nu och i ett sammanhang. Därmed förfaller också meningen med fortsatta diskussioner.

Att istället, som bland annat USAs president försöker göra för närvarande, ingå avtal med en sådan regim innebär i realiteten att man ”älskar bomben”, den bomb som syftar till att utplåna Israel och Västerlandet.

Ett avtal med den iranska regimen nu innebär därför en västerlandets kapitulation inför islamismen.

Länkar: DN, SvD, uttalande av Israels premiärminister Netanyahu.